Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Dileab 2018

Thòisich Dìleab ann an 2018 a’ coimhead ri ceithir prìomh chuspairean tarsainn nan Eilean. ‘B e na cuspairean: Eilthireachd – Barraigh, Cuimhneachadh a Chiad Chogadh – Uibhist, Aramach agus Poilitigs – Na Hearadh agus Tubaist an Iolaire – Leòdhas. Bha na cuspairean seo air an taghadh airson ceangal eachdraidheal agus a’ bhuaidh a bh’ aig gach suideachadh air na h-Eileanan. Bha ceithir tachartasan air an cumail thar nan Eilean airson na cuspairean seo a thoirt gu làthair agus cuideachd a’ toirt cothruim do sgoilearan an cuid tàlantan ciùil agus cleasachd a thaisbeanadh.

Dìleab began in 2018 looking at four key themes across the islands. The themes included Emigration – Barra, Remembering WW1 – Uist, Protest and Politics – Harris and The Iolaire Disaster – Lewis. These themes were chosen based on an historical link and the effect it had to each island. Four concerts were held across the islands to present these themes while allowing pupils to demonstrate their musical and acting talents.