Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Bha Sgoil an Taobh Siar agus Roinn Foghlam, Sgilean agus Seirbheisean Chloinne na Comhairle air leth toilichte ainmeachadh gun tèid an t-seachdamh oidhche ann an sreath de thachartasan gus ceud bliadhna on a sheòl am Metagama à Steòrnabhagh air an 21mh Giblean 1923 a chomharrachadh. 

Ghabh an oidhche àite aig Sgoil an Taobh Siar air Dimàirt 25 Giblean 2023 aig 6.30f.   Bha sgoilearan na sgìre a’ taisbeanadh nan sgilean dràma, ceòl agus seinn air an àrd-ùrlar.  Chaidh an sgriobt a sgrìobhadh le Derek MacAoidh agus bidh Tom MacÌomhair a’ nochdadh air an àrd-ùrlar na sheanchaidh air an oidhche. 

Sgoil an Taobh Siar and Comhairle nan Eilean Siar’s Department of Education, Skills and Children’s Services were delighted to announce the seventh in a series of  eight events to commemorate one hundred years since the Metagama sailed from Stornoway on the 21st of April 1923.

The event took place at Sgoil an Taobh Siar on Tuesday the 25th of April 2023 at 6.30pm.  Pupils from the area showcased their acting, singing and musical skills in what was a memorable evening.  Derek MacKay wrote the script and Tom MacIver will also take to the stage in the role of  ‘seanchaidh’.