Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Bha Sgoil Lacasdail agus Roinn Foghlam, Sgilean agus Seirbheisean Chloinne na Comhairle air leth toilichte ainmeachadh gun tèid oidhche a chumail aig Sgoil Mhicneacail gus ceud bliadhna on a sheòl am Metagama à Steòrnabhagh air an 21mh Giblean 1923 a chomharrachadh. 

Ghabh an oidhche àite air Diciadain 19 Giblean 23 2023 aig 6.30f.   Bidh sgoilearan Lacasdail a’ taisbeanadh nan sgilean dràma, ceòl agus seinn air an àrd-ùrlar.  Chaidh an sgriobt a sgrìobhadh le Duncan Norman MacLeòid agus bha Patsi NicChoinnich a’ nochdadh air an àrd-ùrlar na seanchaidh air an oidhche.  Cuideachd, bha Torquil MacLeòid a cur a-mach nan salm agus Ronnie Moireach a’ seinn a thuilleadh air taice ciùil eile bho James Duncan MacChoinnich agus Iain MacIomhair.

Laxdale School and Comhairle nan Eilean Siar’s Department of Education, Skills and Children’s Services are delighted to announce their performance as part of the series of events commemorating one hundred years since the Metagama sailed from Stornoway on the 21st of April 1923.

This eagerly anticipated event took place at The Nicolson Institute on Wednesday the 19th of April 2023 at 6.30pm.  Pupils from Laxdale school showcased their acting, singing and musical skills in what was a memorable evening.  Duncan Norman MacLeod wrote the script and has worked closely with the school for several months in bringing this to fruition.  Former pupil of Laxdale school, Patsi MacKenzie, will take to the stage in the role of  ‘seanchaidh’.   Performing on the evening were also be Torquil MacLeod and Ronnie Murray with additional musical support from Iain MacIver and James Duncan MacKenzie.