Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Ealain Cruthachail

Air an duilleag seo gheibh sibh lorg air goireasan co-cheangailte ri na ealain cruthachail. Freagarrach bho aoisean tràth-ìre agus air adhart. Goireasan leithid deilbh-chluich air an taisbeanadh mar phàirt den pròiseact Gairm nan Gàidheal ann an 2014 air an cuir air dòigh le Pròiseact nan Ealan mar chuimhneachadh air ceud bliadhna as deidh deireadh a chiad chogadh.

Cuideachd tha goirean bho phròiseactan CnES, Gàidhlig gu Leòr, Orain na Cloinne Bige agus Ceòl Gàidhlig.

Tha cuideachd clàraidhean òrain gàidhlig air an seinn le seinneadairean sònraichte.

This page houses resources relating to the Creative Arts. Suitable for early years and up. 

Resources such as gàidhlig plays performed as part of the 2014 project Gairm nan Gàidheal by Pròiseact nan Ealan as a means of commemorating the centenary of the end of WWI. Also included are recordings of gàidhlig songs through projects such as Gàidhlig gu Leòr, Orain na Cloinne Bige and Ceòl Gàidhlig.

There are also a number of recordings of gàidhlig songs performed by well known performers.


Dealbhan Dathadh

Dealbhan Dathadh


Gàidhlig gu Leòr

Gàidhlig gu Leòr


Ceòl Gàidhlig

Ceòl Gàidhlig


Orain na Cloinne Bige

Orain na Cloinne Bige


Gairm nan Gàidheal: Coimhearsnachd Bharraigh

Gairm nan Gàidheal: Coimhearsnachd Bharraigh


Nach Fuar am Poll

Nach Fuar am Poll


Òrain Gàidhlig

Òrain Gàidhlig