Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Fiosrachadh airson Foghlam Meadhanach Gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar bho Chomhairle nan Eilean Siar.

Air an duilleag seo gheibh sibh lorg air liost de na sgoiltean aig a bheil fooghllam tro mheadhan na gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar, Ceistean Cumanta, Buannachdan Dà-chànanas agus goireasan bhideo.

Information about Gaelic Medium Education in the Western Isles from Comhairle nan Eilean Siar.

This page includes a list of schools that offer Gaelic Medium Education throughout the Western Isles, FAQs, The Benefits of Bilinguilism and several video resources.


a craft table with various pens and pencils

Ullachadh FMG

Lorgaibh an goireas FMG as fhaisge dhuibh.

Còrr air 40 làrach

Ceistean Cumanta

Ma tha ceist sam bith agad mu bhith a' cur do phàiste tro GME is dòcha gum faigh thu am freagairt an seo.

An Seo
image

Carson Dà-Chànanas?

Buannachdan Dà-chànanas

Barrachd
image

Pàrant agus leanabh

Le Evelyn Coull Nìcleoid

Ar Sgoiltean

Coimhead dhà de na sgoiltean againn a ’bruidhinn mu fhoghlam Gàidhlig

Sgoil Thunga
Bun-sgoil Steòrnabhaigh