Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Sgoiltean Gàidhlig

Càit a bheil foghlam tro mheadhan na gàidhlig air a thabhann anns na h-eileanan an iar?

Gaelic Schools

Where is Gaelic medium Education available in the Western Isles?


Leòdhas - Lewis

Am Bac
Eilean Leodhais
HS2 OLB

Kirsteen MacLean
Head Teacher
Tel. No.: 01851 820 230
backschool@gnes.net

Breascleit
Eilean Leodhais
HS2 9ED

Shona Gunn
Head Teacher
Tel. No.: 01851 822890
breascleteschool@gnes.net

 

Sgoil Àraich agus Bun-sgoil

Newmarket
Eilean Leodhais
HS2 ODY

Mairi Macleod
Head of School
Tel. No.: 01851 702171
laxdaleschool@gnes.net

Sgoil Àraich agus Bun-sgoil

Port Nis
Eilean Leodhais
HS2 OXB

Alice Macleod
Head Teacher
Tel. No.: 01851 810 208
lionelschool@gnes.net

Steornabhagh
Eilean Leodhais
HS1 2PN

Jennifer Cairns
Head Teacher
Tel. No.: 01851 707000
nicolsoninstitute@gnes.net

Grabhair
Eilean Leodhais
HS2 9QX

Bethany Clement
Head of School
Tel. No.: 01851 822 883
Fax No.: 01851 880 423
paircschool@gnes.net

Garrabost Ùr
An Rubha
Eilean Leodhais
HS2 OPX

Donna Macleod
Head of School
Tel. No.: 01851 870 641
sgoilanrubha@gnes.net

Barbhas
Eilean Leodhais
HS2 0RA

Alice Macleod
Head Teacher
Tel. No.: 01851 701602
sgoilantaobhsiar@gnes.net

Liurbost
Eilean Leodhais
HS2 9BE

Bethany Clement
Head of School
Tel. No.: 01851 705187
sgoilnanloch@gnes.net

Siabost
Eilean Leodhais
HS2 9BQ

Shona Gunn
Head Teacher
Tel. No.: 01851 710 212
shawbostschool@gnes.net

Slighe MhicSheumais
Steornabhagh
Eilean Leodhais
HS1 2LF

Peigi MacLean
Head of School
Tel. No.: 01851 703418
stornowayprimary@gnes.net

Tunga
Eilean Leodhais
HS2 OHJ

Ann-Marie Beaton
Acting Head Teacher
Tel. No.: 01851 822873
tongschool@gnes.net

Timsgearraidh
Eilean Leodhais
HS2 9JE

Ian Macrae
Head Teacher
Tel. No.: 01851 822872
uigschool@gnes.net

Na Hearadh - Harris

An t-Ob
Na Hearadh
HS5 3TS

Donna MacLean
Acting Head Teacher
Tel. No.: 01859 502980
leverhulmeschool@gnes.net

Tairbeart
Na Hearadh
HS3 3BG

Andrew Murray
Head Teacher
Tel. No.: 01859 502900
sirescottschool@gnes.net

Uibhist a Tuath - North Uist

Ceann a Bhaigh
Uibhist a Tuath
HS6 5DS

Sarah Jane Macsween
Head Teacher
Tel. No.: 01870 604 884
sgoiluibhistatuath@gnes.net

Beinn na Faoghla agus Uibhist a Deas - Benbecula and South Uist

Baile a Mhanaich
Beinn na Foghla
HS7 5LA

Kirsty Brennan
Head of School
Tel. No.: 01870 604886
balivanichschool@gnes.net

Dalabrog
Uibhist a Deas
HS8 5SS

Sam Minty
Head of School
Tel. No.: 01878 700276
daliburghschool@gnes.net

Iochdar
Uibhist a Deas
HS8 5RQ

Joan MacDonald
Head of School
Tel. No.: 01870 604891
iochdarschool@gnes.net

Lionacleit
Beinn na Foghla
HS7 5PJ

Gordon Young
Head Teacher
Tel. No.: 01870 603690
sgoillionacleit@gnes.net

Eilean Bharraigh - Barra

Bagh a Chaisteil
Eilean Bharraigh
HS9 5XD

Suzanne Forman
Head Teacher
Tel. No.: 01871 810 100
castlebayschool@gnes.net

Eolaigearraidh
Eilean Bharraigh
HS9 5YD

Suzanne Forman
Head Teacher
Tel. No.: 01871 890 222
eoligarryschool@gnes.net