Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Bha Sgoil Lionail agus Roinn Foghlam, Sgilean agus Seirbheisean Chloinne na Comhairle air leth toilichte ainmeachadh gun tèid an dàrna oidhche ann an sreath de thachartasan gus ceud bliadhna on a sheòl am Metagama à Steòrnabhagh air an 21mh Giblean 1923 a chomharrachadh. 

Ghabh an dàrna oidhche àite aig Spòrsnis air Diardaoin 23 Màrt 2023 aig 6.30f. Bha sgoilearan na sgìre a’ taisbeanadh nan sgilean dràma, ceòl agus seinn air an àrd-ùrlar.  Chaidh an sgriobt a sgrìobhadh le Dòmhnall Uilleam MacGilleMhoire agus bidh Dòmhnall a’ nochdadh air an àrd-ùrlar na sheanchaidh air an oidhche. 

Sgoil Lionail and Comhairle nan Eilean Siar’s Department of Education, Skills and Children’s Services were delighted to announce the second in a series of events to commemorate one hundred years since the Metagama sailed from Stornoway on the 21st of April 1923.

The second event will take place at Spòrsnis on Thursday the 23rd  of March 2023 at 6.30pm.  Pupils from the Ness area will showcase their acting, singing and musical skills in what was a memorable evening.  Dòmhnall Uilleam ‘Ryno’ Morrison wrote the script and will also take to the stage in the role of  ‘seanchaidh’.