Skip to main content

Information and resources for Gaelic Medium Education in the Western Isles from Comhairle nan Eilean Siar.

Taisbeanach mu FtMnaG

Le Evelyn Coull Nicleòid

a craft table with various pens and pencils

Ar Pròiseactan

Chan eil e a-riamh ro thràth

Le Evelyn Coull Macleod

Ar Sgoiltean

Coimhead air feadhainn de na sgoiltean againn a' bruidhinn mu fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Sgoil Thunga
Bun-sgoil Steòrnabhaigh