Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Seo agaibh Ceòl Gàidhlig. Thàinig a’ bheachd seo a chruthachadh ri linn buaidh Chovid 19 air seinn ann an sgoiltean nan Eilean Siar. Cluinnear Fionnlagh Mac a’ Ghobhainn a bhios a’ teagasg seinn Ghàidhlig ann an sgoiltean Leòdhais agus e a’ gabhail feadhainn de na h-òrain is fheàrr leis fhèin. Airson taic a thoirt do sgoilearan agus pàrantan tha na faclan rim faicinn air na bhidiothan.

Tha leòmhann a’ cadal a-nochd

Tha leòmhann a’ cadal a-nochd


Bàta Sheumais

Bàta Sheumais


Baile Steòrnabhaigh

Baile Steòrnabhaigh


Leis an Lurgainn

Leis an Lurgainn


Chì mi 'n geamhradh

Chì mi 'n geamhradh


An Tractar a th’ agamsa

An Tractar a th’ agamsa


An Cat anns an Ad

An Cat anns an Ad


Hai-o hai-rum Stocainnean Daoimean

Hai-o hai-rum Stocainnean Daoimean


An tèid thu leam a’ Mhàiri

An tèid thu leam a’ Mhàiri


Bha mi latha samhraidh an Steòrnabhagh

Bha mi latha samhraidh an Steòrnabhagh


Mòrag bheag, nighean Mhurchaidh an t-saoir

Mòrag bheag, nighean Mhurchaidh an t-saoir


'S Cian Nan Cian bho dh' fhàg mi Leòdhas

'S Cian Nan Cian bho dh' fhàg mi Leòdhas