Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Saoghal na Cloinne Bige


Siuthad a Leanaibh

Siuthad a Leanaibh


Dùisg a Ghaolag

Dùisg a Ghaolag


Madainn Mhath

Madainn Mhath


Tha Aodach Spaideil Ùr Orm

Tha Aodach Spaideil Ùr Orm


Nighidh mi mo Làmhan

Nighidh mi mo Làmhan


Nighidh mi mo Làmhan (Bùrn)

Nighidh mi mo Làmhan (Bùrn)


Gum Faigh mo Leanabh Lite

Gum Faigh mo Leanabh Lite


M' fhiaclan

M' fhiaclan


Brògan Is Baraillean

Brògan Is Baraillean


Chaidh Mi Cuairt a-Mach An Rathad

Chaidh Mi Cuairt a-Mach An Rathad


Thèid Sinn Do Na Bùithtean

Thèid Sinn Do Na Bùithtean


Feasgar Math

Feasgar Math


Norrag Bheag

Norrag Bheag


Cuiridh Mi Orm Mo Bhòtannan

Cuiridh Mi Orm Mo Bhòtannan


Tha Sinne A' Falbh Air Chuairt

Tha Sinne A' Falbh Air Chuairt


Taigh Mo Ghranaidh

Taigh Mo Ghranaidh


'S Fheàrr Dhomh Tilleadh Dhachaigh

'S Fheàrr Dhomh Tilleadh Dhachaigh


Am Bèibidh

Am Bèibidh


Huis, Huis Air An Each

Huis, Huis Air An Each


Ò Ithidh Mi Mo Bhiadh

Ò Ithidh Mi Mo Bhiadh


Nigh Do Làmhan - Splis Splais

Nigh Do Làmhan - Splis Splais


Seall Air Na Builgean

Seall Air Na Builgean


Leugh Stòiridh

Leugh Stòiridh


Àm Leapa

Àm Leapa


Gaol Beag Thu

Gaol Beag Thu


Tioraidh

Tioraidh