Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Litearrachd agus Gàidhlig

Litearrachd agus Gàidhlig

Air an duilleag seo gheibh sibh lorg air goireasan co-cheangailte ri litearrachd agus gàidhlig. Freagarrach bho aoisean tràth-ìre agus air adhart. Goireasan leithid Beatha le Buaidh - a tha a toirt sùil nas fhaisge air beatha daoine ainmeil, postairean - a toirt taic do ionnsachadh gràmar agus An Sgeulachd Ghoirid - anns a bheil bhideos agus claraidhean fuaim den sgeulachdan.

Tha cuideachd goireasan a coimhead air na bàird agus sgrìobhadairean as ainmeil sa ghàidhlig.

On this page you'll find resources related to Literacy and Gàidhlig. Suitable from early-years and onward. Resources such as Beatha le Buaidh - which takes a closer look the lives of celebrities, posters - to aid in learning about grammar and An Sgeulachd Ghoirid - which includes a video and sound recordings of the stories.

We also have a resource looking at some of the most famous gàidhlig poets and writers.

Beatha le Buaidh

Beatha le Buaidh


Duilleagan taic airson na faclan

Duilleagan taic airson na faclan


Taigh Cèilidh

Taigh Cèilidh


Leasan air Grace Darling

Leasan air Grace Darling


Mar a chleachdas tu Bidh

Mar a chleachdas tu Bidh


Seallaidhean Sùla

Seallaidhean Sùla


Mac an t-Srònaich

Mac an t-Srònaich


Naidheachdan Annasach

Naidheachdan Annasach


Litir Fhoirmeil

Litir Fhoirmeil


Comharran Puingeachaidh

Comharran Puingeachaidh


A' cleachdadh chromagan

A' cleachdadh chromagan


A' sgrìobhadh cinn latha

A' sgrìobhadh cinn latha


Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn

Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn


Dòmhnall Ruadh Phàislig

Dòmhnall Ruadh Phàislig


Argamaid, buaidh & comhairle

Argamaid, buaidh & comhairle


Sgeulachd ghoirid

Sgeulachd ghoirid


Leirmheas: Film no Prògram Telebhisean

Leirmheas: Film no Prògram Telebhisean


Sgrùdadh, Leirmheas agus sgrìobhadh Aithriseach

Sgrùdadh, Leirmheas agus sgrìobhadh Aithriseach


Aithisg mu phàipearan-naidheachd

Aithisg mu phàipearan-naidheachd


An Sgeulachd Ghoirid

An Sgeulachd Ghoirid