Skip to main content
Esgoil Logo Background Image

Jamie Oliver

Chaidh seo a chruthachadh le Comhairle na Gàidhealtachd ann an 2007 airson a dhol an cois na leabhraichean ‘Beatha le Buaidh’ a dh’fhoillsich Stòrlann ann an 2004. Tha seo airson Luchd-ionnsachaidh AS4.

a craft table with various pens and pencils

Duilleagan-Obrach

S4 Learners

Barrachd fiosrachadh...

Fiosrachadh mu bhuilean CfE
LIT 4-04a | LIT 4-11a | LIT 4-13a | GAI 4-12a | LIT 4-14a